Vedtekter for Aggregat Kunstnerfellesskap

1. NAVN OG ORGANISASJON

Foreningas namn er Aggregat Kunstnerfellesskap blei stifta 29.04.2007

2. FØREMÅL

Aggregat Kunstnerfellesskap (heretter Aggregat) har som føremål å være ein felles arena for profesjonell kunstnarisk virksomhet av tverrfagleg art.

Gjennom drifta skal Aggregat legge til rette for studio og fellesverksted, samt utvikle og presentere eit vidt spekter av kunstneriske uttrykk innan alle kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthandverk, litteratur, musikk og teater.

Det er et mål at Aggregat skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skiljelinjer og skape nye uttrykksformer. For å realisere dette, skal Aggregat skaffe til veie og innreie lokaler egna til formålet, stille disse lokalene til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler og påse at lokalene brukes i samsvar med formålet.

3. AGGREGATS ORGAN

Årsmøtet (§5), Styret (§12), Valnemnd (§15), Kontrolluvalg (§13) TAKO (§14)

4. MEDLEMMER

Medlemmer kan opptas dersom ein har kunsten som sitt hovedarbeidsfelt.

4.1 Medlemskap opptas ved søknad. Søkere innen alle kunstarter skal være profesjonell utøver. Kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon skal i utgangspunktet være søkers hovedbeskjeftigelse. Søkere må kunne dokumentere høyt kunstnerisk nivå. Kunstnerisk aktivitet presenteres ved CV.

4.2 Aggregat UNG, Medlemskap opptas ved søknad. Søkere innen alle kunstarter skal ha gjennomført i grunnutdanning i kunst ved fagskole eller lignende. Søkere må kunne dokumentere kunstnerisk ambisjoner og planer i søknaden. Ung medlemskap kan vare i maksimalt 5 år.

5. KOLLEKTIV MEDLEMSKAP

Bedrifter, Institusjonar, foreiningar og klubber kan opptas som kollektive medlemmer. Medlemskap gjelder om ein har eit sentralt faglig verv eller ein faglig rolle i ein organisasjon eller eit foretak som engasjerer seg i profesjonell kunst. Medlemskapet gir kun éi stemme på årsmøte.

6. STØTTEMEDLEMMER

Bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å støtte opp om formålet til foreningen gjennom å bidra økonomisk eller med andre ressursar, kan bli støttemedlemmer.

7. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreninga. Kollektivt medlemskap gir kun én stemme på årsmøte og er valgbare til verv. Støttemedlemmer har ikkje stemmerett på årsmøtet men har møterett.

8. KONTINGENT/LEIE

Kontingenten/leie fastsettast av årsmøtet og betales forskotsvis. Medlemmer som skylder kontingent/leie for meir enn tre månader, har ikkje stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i foreining. Strykes eit medlem, kan det ikkje tas opp igjen før skyldig kontingent/leie er betalt.

9. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta rimeleg honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjersle og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og rekneskap. Alle utgifter og godtgjersle skal enten være avtalt med årsmøtet eller styret.

10. ÅRSMØTET

10-1 Årsmøtet
Årsmøtet er Aggregats øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindande for Aggregats medlemmer.

10-2 Frister
Årsmøtet holdas kvart år før 1. april. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 1 månad før møtet. Sakar til Årsmøtet fremmes til styret og må være innkomme 2 veker  før Årsmøtet.

Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 veke før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

10-3 Årsmøtet
Alle medlemmer av Aggregat har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikkje kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til eit anna medlem. Fullmakt med opent mandat sendes eit medlem. Ingen medlemmer kan ha meir enn 4 fullmakter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikkje er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innan 3 veker. Dette Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett frammøtte, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

10-4 Observatører
Inviterte observatører har møterett, men ikkje stemmerett.

10-5 Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallinga, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere, to referentar og to representantar til å godkjenne referatet.

10-6 Årsmøtesaker,
Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Rekneskap med revisjonsberetning
 • Sakar fremma av eller gjennom styret
 • Fastsetting av kontingent og studioleige
 • Handlingsprogram for kommande periode
 • Budsjett for kommande periode
 • Val

 

10-7 Val
Årsmøtet vel:

 • Styrets leiar
 • Styrets medlemmer (4 + 2 vara)
 • Valkomite (2)
 • Kontrollutval (2)
  Representantar til verv velges for 2 år. For å sikre kontinuitet bør styreleiar og eitt styremedlem velges eitt år, det neste år velges 2 styremedlemmer.

 

11 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst ein tredjedel av dei stemmeberettiga medlemma krev det.

Det innkallast på same måte som for ordinære årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i dei sakane som er kunngjort i innkallinga.

12: STYRET

12-1 Styret er Aggregats øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg og velger selv sin nestleder og Kunstnerisk råd TAKO (§14).

12-2 Styret har det overordna ansvaret for og leder Aggregats virksomhet, med unntak av de oppgåver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§10), valnemnd (§15) og TAKO (§14).

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

12-3 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat frå styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpande tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

12-4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leiar eller nestleiar, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig fleirtal. Ved stemmelikhet er leiars eller, i dennes fråvær, nestleiars stemme avgjerende. Det skal avholdes 2 faste budsjett/reknskapsmøter i året.

12-5 Styret kan pålegge styremedlemmene teieplikt i saker der styret finner det nødvendig av hensyn til foreiningas interesser eller personvern.

12-6 Styresamansetting:
Styremedlemmar veljast av årsmøtet for ein periode på to år. Styreleiar veljast av årsmøtet for ein periode på eitt år. Styret skal vere samansett av styreleiar, fire styremedlemmar og to varamedlemmar. Alle desse veljast frå Aggregat si medlemsmasse. Styret kan ved behov utvidast med eit sjette medlem. Denne representanten bør sitte  på kunnskap og erfaring frå kunst og kulturfeltet og veljast i samråd med Aggregat si leiing ut frå kollektivet sitt behov for den aktuelle perioden. Representanten treng ikkje være medlem av Aggregat.

13: KONTROLLUTVALG
Et kontrollutvalg på̊ 2 medlemmer velges på årsmøte. Kontrollutvalget velger selv sin leiar. Valgperioden er 2 år, hvert år velges 1 medlem. Kontrollutvalget har til oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner, og avgi beretning om dette til årsmøtet. Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinær generalforsamling om dei meinar styret går ut over eller ikkje oppfyller sitt mandat i flg. vedtekter og vedtak fattet på årsmøte. Kontrollutvalet har observasjonsrett på styremøter, og skal ha informasjon om styrets verksemd i form av møtereferat og møteinnkallingar. Styret plikter å besørge at kontrollutvalget skal få tilgang til dei av foreiningas dokument som Kontrollutvalet anser nødvendig for sitt arbeide.

14: TVERRFAGLEG ARBEIDANDE KUNSTNERISK ORGAN (TAKO)

TAKO er Aggregat sitt kunstfaglege råd og jury. Dette rådet består av (3) fra styret og ein frå administrasjonen, fortrinnsvis dagleg leiar. TAKO er ansvarleg for kunstnariske vurderinger, juryering og inntak av nye medlemmer.

14-1 For eksterne juryverv kor Aggregat skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner TAKO frem kandidater.

14-2 TAKO utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. TAKO sine avgjersler kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

12-3 TAKO velger selv leiar og nestleiar. Kunstnarisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 herav leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leiars eller, i dennes fravær, nestleiars stemme avgjerande.

15: VALNEMD

15-1 Valnemnda er samansett av to medlemmar og er valt for to år. Verva går over to år og er på val i alternerande år.

15-2 Valmnemnda innstiller kandidatar til val av: styreleiar, styremedlemmar, Kontrollutval, Valnemnd og TAKO (Tverrfagleg arbeidande kunstneriske organ)

15-3 Valnemda skal i sitt arbeid tilstrebe tverrfaglig fagkunnskap, aldersmessig, kjønnsmessig mangfold.

16: MEDLEMSMØTER

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. Medlemsmøtenes uttalelser er rådgivende for Styret.

 17 MOTTAKET

Mottaket er eit produksjons og visningsted for tverrfagleg kunst som drives av Aggregat. Styret i Aggregat har ansvaret for driften av stedet. Aggregat kan delegere bort arbeidet til dagleg leiar/prosjektleiar saman med Tverrfagleg arbeidande kunstneriske organ, TAKO (sjå beskrivelse §14)

18 VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 av det avgitte stemmene.

19 OPPLØSNING (kan ikke endres.)

Oppløsning av Aggregat kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 1 måned senere. For at oppløsninga skal skje må vedtaket her gjenntas med 3/4 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning for Aggregat Atelierfelleskap. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer I tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 18.

20 FELLES UTSTYR

Ved en oppløsning, kan eventuelle eiendeler som foreningen er i besittelse av, flyttes til foreta med egnede lokaler som driver etter foreningsens foremål. For at dette skal skje må vedtaket godkjennes av minst 3/4 av medlemmene. Hvis ikke dette er mulig skal einedelene selges og overskuddet gis til foreningens formål eller en annen ideell forening.