Medlemskap

STØTTEMEDLEM

kr. 500/5000,- i året.

Enkeltpersonar og bedrifter som ønskjer å støtte opp om føremålet til foreininga gjennom å bidra økonomisk, kan bli støttemedlem. Desse vil motta nyheitsbrev og tilbud om foredrag og andre nettverkssamlingar. Du som privatperson blir støttemedlem ved å sende 500 kroner til vår Vipps konto: 548857. Om du ønskjer at di bedrift skal bli støttemedlem for 5000 kr årleg, kan vi sende faktura.

MEDLEM KUNSTNAR

kr. 1700,- i året

Medlem takast opp dersom ein har kunsten som sitt hovudarbeidsfelt og ein er profesjonell utøvar. Medlemskap takast opp ved søknad til mottaketkunst@gmail.com Kunstnarisk aktivitet og kunstproduksjon skal i utgangspunktet vere søkjar sin hovudgeskjeft. Søkjarar må kunne dokumentere høyt kunstnarisk nivå og presentere seg med CV, motivasjonsbrev og bilete av verk/aktivitet. Søknadsfrist er to gonger i året; 15.juni og 15.november.

KOLLEKTIVE MEDLEM

kr. 3000,- /6000,- i året

Bedrifter, Institusjonar, foreininger og klubbar kan takast opp som kollektive medlem.
Medlemskap gjeld om ein har eit sentralt fagleg verv eller ei fagleg rolle i ein organisasjon eller eit foretak som engasjerer seg i profesjonell kunst. Medlemskapet gir kun éi stemme på årsmøte.

MEDLEM AGGREGAT UNG

kr. 850,- i året

Som ein del av vår strategi skal Aggregat vere ein attraktiv arbeidsplass for nyutdanna kunstnarar og ein ser det som eit viktig arbeid å inkludere kunstnarar som er under utdanning eller i ein etableringsfase, og difor enda ikkje kvalifiserer til fullt medlemskap som profesjonell utøvar. Difor har vi oppretta ordninga; «Aggregat Ung». Medlem kan takast opp dersom ein har ambisjonar om å arbeide med kunst som sitt hovudarbeidsfelt. Medlemskap takast opp ved søknad. Kunstnarisk aktivitet og kunstproduksjon dokumenterast ved CV, presentasjonstekst og bilete og sendast til mottaketkunst@gmail.com.
Søknadsfrist for Aggregat UNG er to gonger i året; 15.juni og 15.november.

Play Video