Medlemskap

STØTTEMEDLEM

kr. 500/5000,- i året.

Enkeltpersonar og bedrifter som ønskjer å støtte opp om føremålet til foreininga gjennom å bidra økonomisk, kan bli støttemedlem. Desse vil motta nyheitsbrev og tilbud om foredrag og andre nettverkssamlingar. Du som privatperson blir støttemedlem ved å sende 500 kroner til vår Vipps konto: 548857. Om du ønskjer at di bedrift skal bli støttemedlem for 5000 kr årleg, kan vi sende faktura.

MEDLEM KUNSTNAR

kr. 1700,- i året

Medlem kan takast opp dersom ein har kunsten som sitt hovudarbeidsfelt. Medlemskap takast opp ved søknad. Søkjarar innan alle kunstartar skal vere profesjonelle utøvarar. Kunstnarisk aktivitet og kunstproduksjon skal i utgangspunktet vere søkjar sin hovudgeskjeft. Søkjarar må kunne dokumentere høyt kunstnarisk nivå. Kunstnarisk aktivitet vert presentert ved CV, presentasjonstekst og bilete. Søknadsfrist 15.11.2023

KOLLEKTIVE MEDLEM

kr. 3000,- /6000,- i året

Bedrifter, Institusjonar, foreiningar og klubbar kan takast opp som kollektive medlem. Medlemskap gjeld om ein har eit sentralt fagleg verv eller ei fagleg rolle i ein organisasjon eller eit foretak som engasjerer seg i profesjonell kunst. Medlemskapet gir kun éi stemme på årsmøte.

MEDLEM AGGREGAT UNG

kr. 850,- i året

Som ein del av strategiplanen skal Aggregat vere ein attraktiv arbeidsplass for nyutdanna kunstnarar og ein ser det som eit viktig arbeid å inkludere kunstnarar som er under utdanning eller i ein etableringsfase, og difor enda ikkje kvalifiserer til fullt medlemskap som profesjonell utøvar, med å opprette ordninga; «Aggregat Ung». Medlem kan takast opp dersom ein har ambisjonar om å arbeide med kunst som sitt hovudarbeidsfelt. Medlemskap takast opp ved søknad. Kunstnarisk aktivitet og kunstproduksjon dokumenterast ved CV, presentasjonstekst og bilete.
Søknadsfrist for Aggregat UNG er to gonger i året; 15.juni og 15.november

Play Video

Bli medlem